Former Ambassadors

1. Baija Nath Thapaliya
2. Prahlad Kumar Prasai
3. Niranjan Thapa