Attestation

Document Attestation

 1. Demand Attestation
 2. Procedures for Attestation of Recruitment Documents for Cyprus

 The Embassy of Nepal in Israel shall attest demand of maximum 20 workers from one company of Cyprus at one time.

 1. If any Cyprus company has demand of more than 20 workers at a time, the company must submit the documents from the concerned Government Agency of Cyprus to guarantee the employment in Cyprus.
 2. The company who wants to demand Nepalese workers for the second time must submit the details giving full information on their whereabouts of the workers brought from Nepal previously.
 3. Required Documents for Attestation of Recruitment Documents:
 4. Company registration certificate of the Cyprus Manpower Agency, and renewal certificate clearly showing the validity date.
 5. Power of attorney given by the Cyprus manpower agency to its Nepalese counterpart agency, or a special service/recruitment contract between them for the purpose of recruitment related jobs to be done in Nepal on behalf of the Cyprus manpower agency for the recruitment of the workers mentioned in the demand letter
 6. Demand letter from Cyprus Manpower agency to Nepali manpower agency.
 7. Guarantee Letter from the Cyprus manpower agency addressed to the Labor and Employment Promotion Department of the Government of Nepal guaranteeing that the said manpower agency shall not send Nepalese workers recruited through it to any third country within the contract period.
 8. Master employment contract with the minimum contract provisions between he Cyprus employer and the prospective worker.
 9. Intra Party Agreement between the 2 agencies- Recruiting agency and supply agency.
 10. Other supporting document may be asked by the Embassy.

 

 1. Revenue Fee Structure will be as follows:
 2. USD 175.00 per total document.
 3. USD 2.00 per worker demanded up to the first twenty five workers.
 4. USD 5.00 per worker demanded beyond the first twenty five workers.

 

 

 1. कागजात प्रमाणीकरण

 नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको कागजातहरु सम्बन्धितलाई आवश्यक परेमा यस राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिने छ । सो का लागि निम्नानुसारका कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।साथै यस दूतावासबाट उक्त कागजातको आधिकारिकता बुझेपश्चात मात्र प्रमाणीकरण गरिनेछ ।

  • कुन कुन कागजात प्रमाणित गर्ने हो सो उल्लेख गरिएको निवेदन
  • प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित हरेक कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
  • शुल्क प्रति कागजात सेकेल १००।

 

 1. आम्दानी सम्बन्धी प्रमाणीकरण

 इजरायलमा कार्यरत रहंदा कामसंग सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्राप्त आयको प्रमाणीकरण गर्न दुतावासमा निवेदन दिंदा निम्न बमोजिमका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

  • आफुले मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने आम्दानीका वारेमा खुलाइ रोजगारदाता वा एजेन्सीले दिएको कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि ।
  • रोजगारदाता र एजेन्सीको सम्पर्क इजरायली परिचय पत्र नं लगायतका विवरण समावेश गरी निवेदकको निवेदन
  • राहदानी सक्कल र प्रतिलिपि तथा इजरायलमा कार्यरत रही मासिक आम्दानी भएको जनाउन पुष्टि गर्ने भिसाको प्रतिलिपि ।
  • शुल्क सेकेल १००।

 

 1. श्रमीक हकहीत लगायत श्रमिक हक सम्बन्धी वा अध्यागमन वा फौजदारी लगायतका समस्यामा सहयोगको लागि पहलका लागि देहायका कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • समस्याको विवरण-

१  रोजगारदाताले तलव सुविधा नदिएको / कामबाट निकालेको/ दुर्व्यवहार गरेको/ चोरी

२ कूटपिट वा अन्य आरोप लगाएको —————————-

३ लेन देन ठगी आदि समस्या ———————————–

४ इमिग्रेशन सम्बन्धी———————————–

५ अन्य भए उल्लेख गर्ने —————–

 • समस्याको छोटकरी तथा स्पष्ट विवरण अलग्गै सादा पानामा खुलाउनु पर्नेछ ।

आवश्यक कागजातहरु

१ नेपाली राहदानीको सक्कल र प्रतिलिपि

२ नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रको सक्कल वा प्रतिलिपि

३ रोगगारदातासंग गरेको कामको करार संझौताको प्रतिलिपि

४ दूतावासको ढांचामा निवेदन

५ अन्य भए खुलाउन सकिने ।