Attestation

 • कागजात प्रमाणीकरण
 •  नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिएको कागजातहरु सम्बन्धितलाई आवश्यक परेमा यस राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गरिने छ । सो का लागि निम्नानुसारका कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।साथै यस दूतावासबाट उक्त कागजातको आधिकारिकता बुझेपश्चात मात्र प्रमाणीकरण गरिनेछ ।

   • कुन कुन कागजात प्रमाणित गर्ने हो सो उल्लेख गरिएको निवेदन
   • प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित हरेक कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि ।
   • शुल्क प्रति कागजात अ.ड. ५०।००।

   

  1. आम्दानी सम्बन्धी प्रमाणीकरण

   साईप्रसमा कार्यरत रहंदा कामसंग सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्राप्त आयको प्रमाणीकरण गर्न दुतावासमा निवेदन दिंदा निम्न बमोजिमका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।

   • आफुले मासिक रुपमा प्राप्त गर्ने आम्दानीका वारेमा खुलाइ रोजगारदाता वा एजेन्सीले दिएको कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि ।
   • रोजगारदाता र एजेन्सीको सम्पर्क इजरायली परिचय पत्र नं लगायतका विवरण समावेश गरी निवेदकको निवेदन
   • राहदानी सक्कल र प्रतिलिपि तथा इजरायलमा कार्यरत रही मासिक आम्दानी भएको जनाउन पुष्टि गर्ने भिसाको प्रतिलिपि ।
   • शुल्क ५०।०० अ.ड. ।

   

  1. श्रमीक हकहीत लगायत श्रमिक हक सम्बन्धी वा अध्यागमन वा फौजदारी लगायतका समस्यामा सहयोगको लागि पहलका लागि देहायका कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।
  • समस्याको विवरण-

  १  रोजगारदाताले तलव सुविधा नदिएको / कामबाट निकालेको/ दुर्व्यवहार गरेको/ चोरी

  २ कूटपिट वा अन्य आरोप लगाएको —————————-

  ३ लेन देन ठगी आदि समस्या ———————————–

  ४ इमिग्रेशन सम्बन्धी———————————–

  ५ अन्य भए उल्लेख गर्ने —————–

  • समस्याको छोटकरी तथा स्पष्ट विवरण अलग्गै सादा पानामा खुलाउनु पर्नेछ ।

  आवश्यक कागजातहरु

  १ नेपाली राहदानीको सक्कल र प्रतिलिपि

  २ नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रको सक्कल वा प्रतिलिपि

  ३ रोगगारदातासंग गरेको कामको करार संझौताको प्रतिलिपि

  ४ दूतावासको ढांचामा निवेदन

  ५ अन्य भए खुलाउन सकिने ।